ประมวลรายวิชา

0503209 การออกแบบวัสดุกราฟิกการเรียนการสอน 3(2-2-8)

Design for Instructional Graphic

ชื่อรายวิชา การออกแบบวัสดุกราฟิกการเรียนการสอน

Design for Instructional Graphic.

ผู้สอน อาจารย์เหมราช ธนะปัทม์ อาจารย์ก่อเกียรติ ขวัญสกุล

คำอธิบายรายวิชา

หลักการเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบและการประยุกต์ใช้กราฟิก เพื่อการผลิตวัสดุประกอบการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบเอกสาร และ

คอมพิวเตอร์กราฟิก

Principles of planning, designing, and applying graphics to the production of instructional materials in both printed materials and computer graphics.

ความมุ่งหมายในการเรียนรู้

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ การวางแผน วัสดุกราฟิกการเรียนการสอน

2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์การใช้กราฟิกเพื่อการผลิตวัสดุประกอบการเรียนการสอน

แนวทางในการเรียนรู้

1. ผู้เรียนทุกคนฝึกประสบการณ์การนำเสนองานด้วยตัวเอง

2. ผู้เรียนทุกคนฝึกประสบการณ์การทำงาน สืบค้นข้อมูล จัดทำแฟ้มงาน/รูปเล่ม และจัดทำไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

3. ผู้เรียนทุกคนสามารถนำความรู้กราฟิกไปใช้ในการผลิตวัสดุประกอบการเรียนการสอน

เกณฑ์การประเมิน

1. การทำงานเดี่ยว/กลุ่ม สืบค้นข้อมูล จัดทำแฟ้มงาน/รูปเล่ม และจัดทำไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 60%

2. ทดสอบระหว่างภาคเรียน 20 %

3. ทดสอบปลายภาคเรียน 20 %

เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน

80-100% ผลการเรียน A 75-79% ผลการเรียน B+

70-74% ผลการเรียน B 65-69% ผลการเรียน C+

60-64% ผลการเรียน C 55-59% ผลการเรียน D+

50-54% ผลการเรียน D ต่ำกว่า 50% ผลการเรียน F

ปฏิทินการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่ 1 แนะแนวทางการจัดการเรียนรู้

มอบหมายงาน และชิ้นงานที่นิสิตจะต้องปฏิบัติตลอดภาคเรียน

สัปดาห์ที่ 2 ทัศนะศิลป์และการออกแบบ

องค์ประกอบของทัศนศิลป์, การจัดวางองค์ประกอบ

สัปดาห์ที่ 3 ทัศนะศิลป์และการออกแบบ (ต่อ)

การออกแบบและหลักการออกแบบ

สัปดาห์ที่ 4 สีและการใช้สี

สัปดาห์ที่ 5 สีและการใช้สี (ต่อ)

(ส่งชิ้นงานการใช้สีในเชิงจิตวิทยา)

สัปดาห์ที่ 6 การออกแบบสัญลักษณ์

สัปดาห์ที่ 7 การออกแบบสัญลักษณ์ (ต่อ)

(ส่งชิ้นงานให้ออกแบบสัญญลักษณ์หน่วยงานคณะศึกษาศาสตร์)

สัปดาห์ที่ 8 สอบมิดเทอม

สัปดาห์ที่ 9 ภาพประกอบ

สัปดาห์ที่ 10 ภาพประกอบ (ต่อ)

(ส่งชิ้นงานโปสเตอร์รณรงค์แก้ไขโลกร้อน)

สัปดาห์ที่ 11 ตัวอักษรและตัวพิมพ์

สัปดาห์ที่ 12 ตัวอักษรและตัวพิมพ์ (ต่อ)

(ส่งชิ้นงานการออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชา)

สัปดาห์ที่ 13 สื่อสิ่งพิมพ์

สัปดาห์ที่ 14 สื่อสิ่งพิมพ์ (ต่อ)

(ส่งชิ้นงานออกแบบสื่อโฆษณา)

สัปดาห์ที่ 15 การวาดการ์ตูน

(ส่งชิ้นงานวาดรูปตัวเองลายเส้น)

สัปดาห์ที่ 16 สอบปลายภาค

15 มิ.ย. 2553

ประกาศถึงนิสิตที่เรียนรายวิชา 0503209 ทุกท่าน

ประกาศถึงนิสิตที่เรียนรายวิชา 0503209 ทุกท่าน ให้ใช้บล็อกนี้เป็นศูนย์ในการเรียนรายวิชา การออกแบบวัสดุกราฟิก 0503 209 ซึ่งผู้สอนใช้สั่งงาน หรือ ให้นิสิตเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในบล็อกนี้